Klachten- en geschillen

In de DrBartClinic Amsterdam doen wij onze uiterste best je zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Het is belangrijk dat je tevreden bent over de door ons geleverde zorg.

Soms kunnen dingen anders lopen dan verwacht. Dat kan aanleiding zijn voor een klacht. Het is voor jezelf en voor ons van belang dat je ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan kunnen we, samen met je, naar een oplossing te zoeken. je kunt erop vertrouwen dat wij jouw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van iedere patiënt, zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bij wie kan je terecht?

Ons advies is uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Dan krijgt de ander de gelegenheid eventuele fouten of tekortkomingen te erkennen en eventuele misverstanden recht te zetten.

Ben je dan niet tevreden?

Het kan zijn dat jouw klacht daarna niet naar tevredenheid is opgelost. Of je wilt de klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n) bespreken. In dat geval kan je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal er hierbij voor zorgen dat je zo goed mogelijk wordt begeleid. Zo kan de klachtenfunctionaris een gesprek organiseren tussen jou en degene over wie de klacht gaat, waarbij de klachtenfunctionaris als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat je vertelt. Alleen met jouw toestemming wordt jouw klacht aan anderen bekend gemaakt.

Ben je dan nog steeds niet tevreden?

Je hebt het recht om je te wenden tot een zogenaamde geschillencommissie. Via hun website kan je een klacht indienen bij:
Geschillencommissie Zorg
degeschillencommissiezorg.nl
Postbus 90600
2509 LP Den Haag